Oficiul poștal Sfântu Gheorghe 1 - Ghişeu 1, Covasna

Localitate Sfântu Gheorghe

Denumire Subunitate Sfântu Gheorghe 1 - Ghişeu 1

Adresa Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 110, bl. 42

Tip Subunitate GH